Cookies

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy och cookies.
Denna policy har senast uppdaterats den 9 februari 2018.

Strömberg Distribution AB och dess närstående bolag (nedan kallat ”Strömberg”) vill med denna policy på ett tydligt sätt beskriva för dig hur vi samlar in och använder besökares personuppgifter som inhämtas via denna webbplats. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Nedan omnämns Personuppgiftsbiträde som PuB, och personuppgiftsansvariga som PuA.

En gemensam webbplats

Strömberg består av olika regionala enheter med strd.se och strd.biz som en gemensam webbplatser. Genom att använda webbplatsens tjänster godkänner du vår Personuppgiftspolicy och Strömbergs behandling av dina personuppgifter.

Det här är personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-nummer som kan kopplas till en fysisk person.

Användning av cookies

Cookiepolicy

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare, så att den inte sparar cookies.

Cookiepolicy

Hur påverkas vi av dataskyddsförordningen?

Syftet med dataskyddsförordningen är att varje enskild person ska få större kontroll över sina personuppgifter. Detta innebär att de som hanterar personuppgifter bland annat ska upprätthålla ett aktuellt register över vad de behandlar, i vilket syfte och när uppgifterna gallras bort.

Hur påverkas du som kund?

Strömberg är Personuppgiftsbiträde (PuB) till sina kunder som är Personuppgiftsansvariga (PuA). PuA ansvarar för att ett Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med PuB. PuA ansvarar även för att förse PuB med skriftliga instruktioner om behandling av personuppgifter hos PuB. Uppgifterna till detta kan med fördel hämtas från det register som PuA är skyldig att upprätthålla.

Kan Strömberg hjälpa oss med Personuppgiftsbiträdesavtalet?

Ja, Strömberg har tagit fram en mall för Personuppgiftsbiträdesavtal som vi kan använda.

Kan Strömberg hjälpa oss med instruktioner för personuppgiftsbehandling?

Ja, med underlag från er som kund som säger vilken typ av personuppgifter som ska behandlas i olika uppdrag, i vilket syfte osv, kan Strömberg formulera en instruktion som följer dataskyddsförordningen.

Betalar vi något extra för att Strömberg ska följa dataskyddsförordningen?

Tekniska och organisatoriska förutsättningar hos Strömberg för att kunna skydda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, innebär ingen extra kostnad för er som kund. Utveckling av nya funktioner, såsom komplettering på webbsidor, register för samtycken, speciella gallringsönskemål mm, debiteras enligt tjänsteavtalets prislista. För den del i avtalsarbetet och rutinförändringar som följer ansvar för PuB enligt dataskyddsförordningen, debiteras inget extra.

I de fall Strömberg får önskemål från kund om att utreda frågor, ta fram underlag till avtal mm som enligt dataskyddsförordningen är ett ansvar för PuA, debiterar Strömberg enligt tjänsteavtalets prislista.

Behandling och hantering av personuppgifter

Hur får vi tag i dina personuppgifter?

I samband med att du via vår webbplats skickar ett meddelande till oss, använder vi informationen om dig själv som du lämnar för administration av den tjänst du skriver att du önskar, exempelvis svar på en fråga.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka du lämnat dem och dina personuppgifter kommer inte att användas till marknadsföringsändamål. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande uttryckligt samtycke har erhållits från dig. Du kan när som helst återta ditt samtycke, genom att kontakta oss via pul[a]strd.se med hänvisning till vilket samtycke som avses.

Endast frivilliga personuppgifter

Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda vår webbplats. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är frivilligt tillhandahållna av besökaren. Det handlar om de personuppgifter som du själv uppger när du skickar ett meddelande till oss via e-postfunktionen som vi har på denna webbplats.

Hur hanterar Strömberg personuppgifter via e-post?

 • I första hand sätter vi upp SFTP för varje kund som har personuppgifter som ska föras över till Strömberg.
 • För de kunder som inte har möjlighet att använda SFTP, har vi en lösning som innebär att personuppgifter via en lösenordskyddad länk, kan lämnas och hämtas inne i vår skyddade IT-miljö.
 • Flera kunder använder lösenordskyddad Secured Mail för överföring av personuppgifter till Strömberg.
 • Av säkerhetsskäl vill Strömberg inte hantera personuppgifter via okrypterade mejl, Dropbox eller liknande.

Barns integritet

Strömberg värnar om den personliga integriteten. Strömberg tar inte emot och behandlar personuppgifter på barn under 16 år.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lag och förordning, exempelvis gällande bokföring.

Gallring av personuppgifter

Som PuB ansvarar Strömberg för att behandla och gallra personuppgifter från PuA enligt gällande Personuppgiftsbiträdesavtal och skriftliga instruktioner från PuA. För att säkra denna hantering, har Strömberg en kombination av automatiska och manuella regelverk och rutiner i sina produkter och processer, som följer varje kunds önskemål om gallring.

Om och när personuppgifter behandlas, åtar sig Strömberg att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Överföring av dina personuppgifter

Det är endast på helt frivillig basis som besökare lämnar identifierbara personuppgifter till Strömberg. Vi kan förmedla lämnade personuppgifter till Strömbergs företag i andra länder, finns endast inom EU/EES, i syfte att kunna besvara dina förfrågningar och när det är nödvändigt för det ändamål för vilket sådan information lämnades. Strömberg vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Strömberg kommer aldrig att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter, som du själv uppger när du skickar ett meddelande till oss via e-postfunktionen som vi har på denna webbplats, till någon utomstående part utan att först underrätta dig och inhämta uttryckligt tillstånd och godkännande.

Kontroll av uppgifter

Strömberg vidtar rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgifter är relevanta, korrekta, fullständiga och aktuella för de ändamål för vilka de ska användas.

Har Strömberg någon Data Protection Officer (DPO)?

Strömberg hanterar mestadels personuppgifter i egenskap av PuB och i form av namn, adress och e-post, alltså sällan känsliga personuppgifter. Bedömningen i dagsläget är därför att Strömberg inte behöver en egen DPO. Däremot har vi en intern Dataskyddsrepresentant, med support av en extern dataskyddsjurist.

Vårt ansvar

enligt Dataskyddsförordningen

Som PuB ansvarar vi för att endast behandla personuppgifter från PuA enligt gällande Personuppgiftsbiträdesavtal och skriftliga instruktioner från PuA. Strömberg ansvarar även för att tekniska och organisatoriska förutsättningar gör det möjligt att följa dataskyddsförordningen.

Säkerhetsskydd

Strömberg har ett väl utbyggt IT-stöd för säkerhet och larm samt välutvecklade processer och rutiner inom området informationssäkerhet. Allt detta för att på bästa möjliga sätt skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, förändringar och förstörelse.

Strömberg är sedan mycket länge kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Sedan 2017 har vi uppgraderat vårt ledningssystem enligt senaste kvalitetsstandard, ISO 9001:2015. Vi har de senaste åren byggt ut vårt kvalitetsledningssystem till att även omfatta Informationssäkerhet enligt ISO 27001.

Uppdatering av policy

Vid förändringar i lag, förordning eller föreskrift kring behandling av personuppgifter eller andra förändringar kan denna policy komma att revideras. När så sker kommer en reviderad Personuppgiftspolicy tydligt publiceras på Strömbergs webbplats, tillsammans med datum från när den nya policyn börjar gälla.

Medarbetares ansvar att tillämpa policyn

Strömbergs medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa Personuppgiftspolicyn.

Kommunikation, utbildning och medvetenhet

Strömberg informerar kontinuerligt sina medarbetare i frågor som gäller behandling av personuppgifter. Regelbundet genomförs även utbildningar i ämnet informationssäkerhet och personuppgifter för samtliga anställda, i syfte att hålla en hög medvetenhet när det gäller behandling av personuppgifter.

Tillsyn och efterlevnad

Vi kontrollerar kontinuerligt kvalitet och effektivitet av vår behandling av personuppgifter. Efterlevnad av policyn följs även upp i Strömbergs riskbedömningsprogram, som innebär årlig riskbedömning av samtliga processer, produkter, rutiner och system.

Dina rättigheter

Rättigheter över dina uppgifter

Besökare som väljer att skicka ett meddelande till oss via e-postfunktionen på denna webbplats, kan när som helst kontakta oss via pul[a]strd.se för åtgärd i enlighet med tillämpliga legala krav, vilket innebär följande:

 • Rätt att få tillgång till din data:
  Du kan begära att utan kostnad få en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse:
  Du kan när som helst begära rättelse för att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”):
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Strömberg som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Felaktig hantering

Du är alltid välkommen att rapportera händelser och incidenter som visar på en risk att Strömberg inte har följt denna personuppgiftspolicy. Rapport kan lämnas personligt via e-post, pul[a]strd.se, eller anonymt som brev till Strömbergs personuppgiftsombud.

Om du anser att Strömberg bryter mot PUL eller annan integritetslagstiftning kan du vända dig till Datainspektionen via datainspektionen[at]datainspektionen.se.

Kontakt gällande dataskyddsfrågor

Det är din vanliga kontaktperson hos Strömberg som du ska kontakta när det gäller dataskyddsfrågor. Frågor kring personers rätt att få tillgång till, ändra eller ta bort sina personuppgifter, ska i de fall Strömberg är PuB, lämnas till Strömberg via vår kund som är PuA.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller problem beträffande denna personuppgiftspolicy eller avseende eventuell behandlingen av dina personuppgifter ombeds du att ställa dem till pul@strd.se.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som du lämnar via denna webbplats är:

Strömberg Distribution i Flemingsberg AB
120 88 Stockholm
Besöksadress: Jonvägen 2-4
Tel: +46 8 779 96 00

Om oss

Vilka är vi?

Med lika delar passion, intelligens och engagemang servar vi våra kunder med logistik- och kommunikationslösningar som ger maximal ekonomi och effekt. Vi älskar det vi gör. Och vi gör allt för att det ska märkas. Välkommen!

Läs mer om oss
Kontakt

Kontakta Strömberg Distribution AB

Testa oss!

All vår verksamhet kretsar kring att leda och säkra våra kunders behov av effektiva lösningar för kommunikation, lagerhantering och distribution.

För att leva upp till löftet och leveransen har vi ca 140 engagerade medarbetare i Norden, moderna maskinparker, lager-, kvalitet- och marknadssystem, 30 000 pallplatser samt egna serverhallar.

Maila oss